Logo
 
 

FONTSIZE
บริการ/ข้อมูลการเลือกตั้ง
ทำเนียบ สส./สว.


 
ทำเนียบ ส.ส.จังหวัดสมุทรสาคร
 
ลำดับที่

วันเลือกตั้ง

ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.

สังกัดพรรค

1

15 พ.ย.2476

 ขุนสุคนธวิทศึกษากร (สำอางค์ สุคนธวิท)

2

7 พ.ย.2480

 ขุนสุคนธวิทศึกษากร (สำอางค์ สุคนธวิท)

3

12 พ.ย.2481

 นายยืนยง (ย้ง) เจียมชัยศรี *

4

6 ม.ค.2489

 นายพร มลิทอง

5

29 ม.ค.2491

 นายลาภ เงินดี

6

26 ก.พ.2495

 นายพร มลิทอง

7

26 ก.พ.2500

 นายบุญล้อม ศรีสุวรรณ

ธรรมาธิปัตย์

8

15 ธ.ค.2500

 นายเฉลิม ศรีสุวรรณ

ไม่สังกัดพรรค

9

10 ก.พ.2512

 นายสุรินทร์ เทพกาญจนา

สหประชาไทย

10

26 ม.ค.2518

 นายสุรินทร์ เทพกาญจนา
 นายณรงค์ สุนทรวร

ธรรมสังคม
ประชาธิปัตย์

11

4 เม.ย.2519

 นายณรงค์ สุนทรวร
 นายเอนก ทับสุวรรณ

ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์

12

22 เม.ย.2522

 นายเจี่ย ก๊กผล
 นายเอนก ทับสุวรรณ

กิจสังคม
ประชาธิปัตย์

13

18 เม.ย.2526

 นายเอนก ทับสุวรรณ
 นายเจี่ย ก๊กผล

ประชาธิปัตย์
กิจสังคม

14

27 ก.ค.2529

 นายเอนก ทับสุวรรณ
 นายเจี่ย ก๊กผล

ประชาธิปัตย์
กิจสังคม

15

24 ก.ค.2531

 นายเอนก ทับสุวรรณ
 นายเจี่ย ก๊กผล

ประชาธิปัตย์
กิจสังคม

16

22 มี.ค.2535

 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์
 นายศุภพรพงศ์ ชวนบุญ

ความหวังใหม่
กิจสังคม

17

13 ก.ย.2535

 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์
 นายเอนก ทับสุวรรณ

ความหวังใหม่
ประชาธิปัตย์

18

2 ก.ค.2538

 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์
 นายเจี่ย ก๊กผล
 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์

ความหวังใหม่
มวลชน
ความหวังใหม่

19

17 พ.ย.2539

 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์
 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์
 นายเจี่ย ก๊กผล

ความหวังใหม่
ความหวังใหม่
มวลชน

20

6 ม.ค.2544

 นายเอนก ทับสุวรรณ
 น.ต.สุธรรม ระหงษ์
 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์

ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
ความหวังใหม่

21

6 ก.พ.2548

 นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์
 นายศุภพรพงศ์ ชวนบุญ
 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์

ไทยรักไทย
ไทยรักไทย
ไทยรักไทย

22

23 ธ.ค.2550

 น.ต.สุธรรม ระหงษ์
 นายครรชิต ทับสุวรรณ
 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์

ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
พลังประชาชน


* นายยืนยง (ย้ง) เจียมชัยศรี ได้กระทำอัตวินิบาตกรรมและได้มีการเลือกตั้งซ่อม เมื่อวันที่ 26 พ.ย.2484 ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง คือ ขุนสุคนธวิทศึกษากร
 
 


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook