Logo
 
 
    1     2     3  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและปิดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง

วันที่ 23 พ.ย. 2563
 

หัวข้อ
Download
การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองคืการบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
การกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (ฉบับที่ 2)
การกำหนดสถานที่ปิดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (ฉบับที่ 2)
การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (ฉบับที่ 3)
การกำหนดสถานที่ปิดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (ฉบับที่ 3)
การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (ฉบับที่ 4)
การกำหนดสถานที่ปิดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (ฉบับที่ 4)

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook