Logo
 
 
    1     2     3  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 14 ก.พ. 2565
 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทางอิเล็กทรอนิกส์

หัวข้อ
Download
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทางอิเล็กทรอนิกส์

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook