Logo
 
 
    1     2     3     4  

บริการ/ข้อมูลการเลือกตั้ง >> สถิติข้อมูลคะแนน สส./ สว./ประชามติ
สถิติผลคะแนนเลือกตั้งสมชิกวุฒิสภา 30 มีนาคม พ.ศ.2557

วันที่ 8 ก.พ. 2560
 
 
ผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557
วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2557
 
 
 
หมายเลขผู้สมัคร
ชื่อ - สกุล
รวมคะแนน
ลำดับที่
1
นายสมศักดิ์  โล่สถาพรพิพิธ
75,543
1
2
นายดำรงค์  สินไชย
34,536
2
3
นายเนติวิทย์  ขาวดี
27,199
3
4
นายชวลา  สัมพันธรัตน์
15,186
4
5
นายถนัด  ขวัญนิมิตร
4,053
7
6
นายพิมล  ณ นคร
10,596
5
7
นายสมนึก  บัวทอง
7,240
6
8
นายณรงค์ฤทธิ์  เพชรฤทธิ์
2,080
8
 
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง     467,985  คน              ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 208,767 คน   คิดเป็นร้อยละ 44.61
 
จำนวนบัตรดี                     176,433  บัตร             คิดเป็นร้อยละ 84.51
 
จำนวนบัตรเสีย                      7,568  บัตร             คิดเป็นร้อยละ 3.63
 
จำนวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน  24,766  บัตร    คิดเป็นร้อยละ  11.86

 


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook