Logo
 
 
    1     2     3     4  

บริการ/ข้อมูลการเลือกตั้ง >> สถิติข้อมูลคะแนน สส./ สว./ประชามติ
สถิติผลคะแนนเลือกตั้งสมชิกวุฒิสภา 19 เมษายน พ.ศ.2549

วันที่ 8 ก.พ. 2560
 
สถิติผลการคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2549
 
 
หมายเลขผู้สมัคร
 
 
ชื่อ - สกุล
 
คะแนน
 
เปอร์เซ็นต์
 
หมายเหตุ
1
นายยืดหยัด  ใจสมุทร
35,628
13.62
 
2
นายเรวัติ  กันตังกุล
9,087
3.47
 
3
นายพิทักษ์  รังษีธรรม
17,087
6.53
 
4
นายเอกรินทร์  นิลสวัสดิ์
23,790
9.09
 
5
นายชวลา  สัมพันธรัตน์
44,133
16.87
 
6
พล.ต.ต.เสถียร  จันทร์สว่าง
38,711
14.79
 
7
นายสุกิจ  อัถโถปกรณ์
81,351
31.09
 
8
นายกระจ่าง  รอดความทุกข์
11,877
4.54
 
รวมคะแนนผู้สมัครทุกราย
261,664
100
 

 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น   422,552  คน                ผู้มาใช้สิทธิทั้งสิ้น  298,020  คน     คิดเป็นร้อยละ 70.53
      ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพศชาย  203,324  คน              ผู้มาใช้สิทธิเพศชาย  142,781  คน
      ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพศหญิง 219,228  คน              ผู้มาใช้สิทธิเพศหญิง  155,239 คน
 
จำนวนบัตรเป็นคะแนน   261,664  บัตร
 
จำนวนบัตรเสีย    11,350  บัตร   คิดเป็นร้อยละ  3.81
 
จำนวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 25,006  บัตร  คิดเป็นร้อยละ 8.39
 

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook