Logo
 
 
    1     2     3     4  

บริการ/ข้อมูลการเลือกตั้ง
การคัดค้านการเลือกตั้ง

วันที่ 10 ก.พ. 2560
 
หลักเกณฑ์ในการยื่นคำร้องคัดค้าน
การยื่นคำร้อง

               ผู้ร้องต้องยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่เหตุแห่งการร้องได้เกิด หรืออ้างว่า หรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในจังหวัดนั้น เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจำเป็นอาจยื่นที่สำนักงานคณะกรรมาการการเลือกตั้งก็ได้

            ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นผู้ร้องอาจมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจนำคำร้องไปยื่นแทนก็ได้ โดยจะต้องส่งใบมอบอำนาจพร้อมระบุเหตุผลที่ต้องมีการยื่นคำร้องแทน และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตัวอย่างอื่นที่ทางราชการออกให้ ที่มีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ร้องและผู้รับมอบอำนาจด้วย
 
คำร้องต้องทำเป็นหนังสือใช้ถ้อยคำสุภาพและมีรายละเอียดดังนี้ 
             1. วัน เดือน ปี ที่ทำคำร้อง
             2. ชื่อ ที่อยู่ และสถานะของผู้ร้อง หากมีหลายคนอาจจัดทำเป็นบัญชีแนบท้ายคำร้องก็ได้
             3. ชื่อผู้ถูกร้อง พร้อมที่อยู่และสถานะของผู้ถูกร้อง (ถ้ามี) หากมีหลายคนอาจจัดทำเป็นบัญชีแนบท้ายคำร้องก็ได้
             4. ระบุข้อเท็จจริงของแต่ละข้อกล่าวหา และพฤติการณ์ที่ทำให้การเลือกตั้งเป็นไป  โดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่ที่เกิดการกระทำ รวมทั้งบุคคลและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
             5. ลงลายมือชื่อผู้ร้อง
 
         *** สำหรับคำร้องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยเลือกตั้งหรือสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง ให้ยื่นพร้อมหลักฐานการทักท้วงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลดังกล่าวในขณะปฏิบัติหน้าที่นั้นตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด
 
ระยะเวลาการยื่นคำร้อง
 
              - คำร้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งอาจยื่นได้ก่อนวันประกาศผลการเลือกตั้งหรือภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
              - คำร้องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งให้ยื่นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
              - คำร้องเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ ให้ยื่นภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่การลงคะแนนออกเสียงสิ้นสุดลง
              - คำร้องกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคำสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ ให้ยื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลนับคะแนนใหม่
 
ผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง
        (1) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้แก่
             - ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
             - ผู้สมัคร
             - พรรคการเมือง ซึ่งมีสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น
 
        (2) การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ได้แก่
             - ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
             - ผู้สมัครในเขตเลือกตั้งนั้น
 
        (3) การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ได้แก่
             - ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหา
             - สมาชิกขององค์กรที่เสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหา
 
        (4) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
                    กรณีก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง ได้แก่
                            - ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
                            - ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งนั้น
                    กรณีหลังประกาศผลการเลือกตั้ง ได้แก่
                            - ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าสิบคน
                            - ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
                            - ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอำเภอ ในเขตเลือกตั้งนั้น
        (5) การออกเสียงประชามติ ได้แก่
              - ผู้มาใช้สิทธิออกเสียงจำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน ในหน่วยออกเสียงนั้น

 

 
 
 สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook