Logo
 
 
    1     2     3     4  

บริการ/ข้อมูลการเลือกตั้ง >> การมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้ง
ลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย

วันที่ 10 ก.พ. 2560
 
 
 
 

 
ลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย

                   คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องการจะเสริมสร้างวิถีชีวิตประชาธิปไตยให้แก่เด็กและเยาวชน จึงได้เล็งเห็นว่า "ลูกเสือ" เป็นผู้ที่มีพัฒนาการ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ มีความรับผิดชอบ และมีเกียรติเชื่อถือได้ หากได้มีการปลูกฝังให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และด้วยจิตวิญญาณความซื่อสัตย์สุจริตของลูกเสือจะทำให้ลูกเสือสามารถพัฒนาตนเองให้เป็น "สุภาพบุรุษประชาธิปไตย" ที่มีคุณภาพได้ โดยนำขบวนการลูกเสือมาฝึกอบรมความรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเลือกคนดีเป็นผู้แทนปวงชนทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น การให้บริการแก่ผู้ที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่เป็นคนชรา ผู้พิการทางสายตา ผู้ไม่สามารถเดินเคลื่อนไหวตามปกติได้ และประชาชนโดยทั่วไป โดยลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรมจะไปบอกเล่าและเชิญชวนแก่ญาติพี่น้อง คุณพ่อคุณแม่ และเพื่อนบ้าน ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริต คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องการให้วิถีชีวิตประชาธิปไตยนี้เกิดขึ้นแก่เด็กและเยาวชนของเรา และมองไปว่าอีก 10 ปีข้างหน้า เด็กและเยาวชนเหล่านี้ จะเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป ปัจจุบันมีการจัดตั้งกองลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในทุกจังหวัด (76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร) จังหวัดละ 2 กอง และมีกองลูกเสืออาสา กกต.ฯ กองพิเศษ เช่น เป็นเด็กนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน โรงเรียนสหมิตรวิทยา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นโรงเรียนสำหรับชาวไทยภูเขาที่ยากจนในความดูแลของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นต้น รวมจำนวนลูกเสืออาสาฯ 12,243 คน 273 โรงเรียน และจำนวนผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. 1,144 คน ซึ่งโครงการนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้ดำเนินการขยายผลต่อไป และโครงการนี้ได้รับคำชมเชยจากสำนักงบประมาณว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย (วันที่ 12 มกราคม 2553) พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง
 

 
 
 
                    สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จัดทำโครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย โดย ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและประธานกรรมการคณะบริหารลูกเสือแห่งชาติ เพื่อดำเนินโครงการลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 ณ กระทรวงศึกษาธิการ และในปี 2551 ฯพณฯ สมชาย วงศ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้การสนับสนุนขยายเครือข่ายโครงการฯ ทั่วประเทศ อย่างต่อเนื่อง

                  วัตถุประสงค์การจัดตั้งกองลูกเสืออาสา กกต.
          1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการปลูกจิตสำนึกให้ลูกเสือได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของการเลือกคนดีให้มาปกครองบ้านเมืองและการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม

          2. เพื่อให้ลูกเสือได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาติ มีส่วนร่วมในการรณรงค์ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเลือกคนดีให้มาปกครองบ้านเมือง การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม ตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม ให้แก่เพื่อนนักเรียน ครอบครัว และประชาชนในท้องถิ่น และเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือและให้บริการประชาชน ที่เลือกตั้งและหน่วยเลือกตั้ง
 
                   เป้าหมายในการจัดกิจกรรม 

           การสร้างกองลูกเสืออาสา กกต. ให้เข้ามามีส่วนร่วมรณรงค์ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งทุกประเภท 


                   รูปแบบกิจกรรม

               จัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต., ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. ที่ผ่านการอบรมจัดฝึกอบรมหมู่ลูกเสือเพื่อฝึกอบรมกองลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ทั่วประเทศ
                ลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย แต่ละกองเข้ามามีส่วนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยการเข้าร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยเฉพาะคนชรา และผู้พิการ เป็นต้น

ลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย จังหวัดตรัง
 
                 จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ดำเนินการโครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีหนังสือสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง ดำเนินการฝึกอบรมลูกเสืออาสา กตต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ตั้งแต่ปี๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นการขยายผลโครงการ และเป็นการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาส และปลูกฝังวิถีประชาธิปไตยให้เยาวชน ที่จะมีสิทธิเลือกตั้งในอนาคต ได้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งทุกระดับ และได้กระทำตนเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไปด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติภารกิจของลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในการช่วยเหลืองานรณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง และช่วยเหลือ บริการผู้พิการ ผู้สูงอายุ ประชาชนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งจัดการจราจรบริเวณที่เลือกตั้งกลางและหน้าหน่วยเลือกตั้งในโอกาสที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง มีการจัดให้การเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น และจากการที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง ได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์ของโครงการแล้วได้รับการตอบรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องว่าลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย เป็นลูกเสือเยาวชนที่มีเกียรติเชื่อถือได้ มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความเป็นกลางทางการเมืองมีความเป็น "สุภาพบุรุษประชาธิปไตย” สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บุคคลที่ใกล้ชิด เช่นคนในครอบครัว โรงเรียน และชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย และมีส่วนร่วมในการเลือกคนดีในการเลือกตั้งมากขึ้นเป็นลำดับตั้งแต่เยาว์วัยซึ่งในปัจจุบันจังหวัดตรัง มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการลูกเสืออาสากกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยโดยครอบคลุมทุกอำเภอในจังหวัดตรัง ดังนี้

              1. โรงเรียนวิเชียรมาตุ
              2. โรงเรียนสภาราชินี 2
              3. โรงเรียนกันตังพิทยากร
              4. โรงเรียนบ้านลิพัง
              5. โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา
              6. โรงเรียนเทศบาล 2 กระพังสุรินทร์
              7. โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
              8. โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์
 
     ภาพกิจกรรมลูกเสืออาสา กกต.
เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook