Logo
 
 
    1     2     3     4  

บริการ/ข้อมูลการเลือกตั้ง >> การมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้ง
ดีเจประชาธิปไตย

วันที่ 10 ก.พ. 2560
 
 
 
ดีเจประชาธิปไตย

 
                     ดีเจ (Disc Jockey) หรือนักจัดรายการ เป็นกลุ่มบุคคลที่มีพลังในการสร้างสรรค์สังคมเป็นสื่อกลางทำหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารข้อมูลในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง วิถีชีวิตความเป็นอยู่การประกอบอาชีพ สุขภาพอนามัย การบันเทิง และนันทนาการต่างๆ ตลอดจนปลูกฝังค่านิยม ประเพณีวัฒนธรรม และจิตสำนึกสาธารณะ ให้แก่กลุ่มผู้ฟัง
 
                    ดังนั้นดีเจจึงทำหน้าที่เสมือนครูของแผ่นดินในฐานะครูของแผ่นดินการทำหน้าที่ของดีเจอย่างภาคภูมิใจและมีพลังจึงมีผลดีต่อวิถีชีวิตของประชาชนทุกเพศทุกวัยเพราะผู้ฟังที่ที่รับฟังข่าวสารบ้านเมืองทางวิทยุสถานีหลักหรือวิทยุชุมชนตลอดจนรับชมทางเคเบิ้ลทีวีจะเกิดการเรียนรู้และนำข่าวสารไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสมทันต่อสถานการณ์หรือนำไปปฏิบัติให้เกิดคุณประโยชน์แก่ตนเองได้

                    สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีความหวังว่าการทำหน้าที่ของดีเจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการพัฒนาประชาชนให้เป็นพลเมืองที่ดีในวิถีประชาธิปไตยและมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของการเลือกคนดีบริหารบ้านเมืองด้วยกระบวนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมไม่จำนนต่อการซื้อสิทธิ ขายเสียง และไม่สยบยอมต่อการฉ้อฉลปล้นชิงเอาอำนาจอธิปไตยของปวงชนในวิถีทางที่ผิดกฏกติกาของบ้านเมือง

โครงการฝึกอบรมดีเจประชาธิปไตย จังหวัดตรัง

                 ปัจจุบันสื่อสารมวลชน นับว่ามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตประจำวันของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง และมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของประชาชนทุกหมู่เหล่าในสังคมไทยให้เจริญ ก้าวหน้า การได้ร้บรู้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เท่าเทียมกันของประชาชน ย่อมส่ง ผลให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีโลกทัศน์ มีทัศนคติ และการตัดสินใจที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลให้ประชาชนเกิดการพัฒนาที่ไม่ทัดเทียมกันและมีคุณภาพชีวิตที่แตก ต่างกัน เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าสังคมที่มีสื่อมวลชนทำหน้าที่สื่อข้อมูลข่าวสารให้ กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมจะทำให้คนในสังคมนั้นรู้เท่าทันสามารถนำข้อมูลที่ได้จากสื่อมวลชนต่างๆ มาปรับใช้ให้เกิดคุณประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

                   สื่อวิทยุและโทรทัศน์นับเป็นช่องทางที่ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวันและมีความใกล้ชิดมากที่สุดเนื่องมาจากประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน ผู้ดำเนินรายการ พิธีกร หรือดีเจที่ทำหน้าที่พูดคุยหรือสื่อสารกับประชาชนนับว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในฐานะผู้ส่งสารถ้าผู้ส่งสารมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนั้นได้ดี ย่อมจะทำให้ระชาชนผู้รับสารมีโอกาสรับสารที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
                   พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพ.ศ.2550 มาตรา 31(3)กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่เผยแพร่วิชาการ ให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชนรวมทั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ เมืองของประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริต และเที่ยงธรรม 

                   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง ตระหนักดีว่าดีเจเป็น "สื่อบุคคล” ที่มีอิทธิพลต่อประชาชนเป็นอย่างมากหากดีเจได้รับการปลูกฝังแนวความคิด อุดมการณ์และความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขย่อมจะนำไปเผยแพร่ให้แก่ผู้ฟังได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมดีเจประชาธิปไตยชุมชนขึ้น เพื่อให้ดีเจได้มีส่วนร่วมในการให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยฯ และสร้างเจตคติที่ดีในทางการเมืองการปกครองให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนและกลุ่มเยาวชนอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการซึมซับวิถีประชาธิปไตยและนำไปใช้ในวิถีชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องต่อไป

            วัตถุประสงค์ของโครงการ
             1. เพื่อให้ดีเจที่ผ่านการฝึกอบรมจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ผ่านสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ
             2. เพื่อให้ดีเจที่ผ่านการอบรมแล้ว นำความรู้ไปสอดแทรกในขณะจัดรายการตลอดจนกิจกรรมกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการเมืองการปกครองที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวิถีชีวิตตนเอง
             3. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายดีเจประชาธิปไตยชุมชนในการสนับสนุนกิจกรรมของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

              กิจกรรมหลัก
             1. จัดทำสริปประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่นให้ดีเจได้นำไปเผยแพร่ผ่านสื่อของตน
             2. ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างสถานีวิทยุชุมชน และเคเบิ้ลทีวีในจังหวัดตรังเพื่อทำสัญญาในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
             3. แจกจ่ายสปอตประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งให้ดีเจนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อ 

              เป้าหมายของโครงการ
              ดีเจสถานีวิทยุชุมชน ดีเจรายการเคเบิ้ลทีวี ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดตรัง

              ระยะเวลาดำเนินโครงการ
              ประชาสัมพันธ์ภารกิจ ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และข่าวสารอื่นๆ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554

               ประโยชน์ที่คาดว่า
               1. นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดตรัง ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ผ่านสื่อวิทยุชุมชน และเคเบิ้ลทีวีได้เป็นอย่างดี
               2. ประชาชนในจังหวัดตรัง ได้รับทราบภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
               3. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง มีเครือข่ายดีเจประชาธิปไตยชุมชนที่เข้มแข็ง
 
รายชื่อดีเจประชาธิปไตยชุมชนในจังหวัดตรัง
ที่เข้าร่วมโครงการดีเจประชาธิปไตยชุมชนกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)


             1. ร้อยโทเชาวลิต ทิมบำรุง
             2. นายเอกลักษณ์ ตรังคธนสินธุ์
             3. นางสาวซีต้า เสียมไหม
             4. นางจุไร อรุณรักษ์
             5. จ่าสิบเอกพุฒิพงค์ โพชสาลี
             6. นายธนพงศ์ เอียดปาน
             7. นายจารุวัตร บุญประเสริฐ 
             8. นายเชิดชัย กลับใจ
             9. จ่าสิบเอกประสิทธิ์ รักดำ
 
 
ภาพกิจกรรมการจัดอบรมดีเจประชาธิปไตยชุมชน
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง

 

 

 
 

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook