Logo
 
 
    1     2     3     4  

บริการ/ข้อมูลการเลือกตั้ง >> การมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

วันที่ 10 ก.พ. 2560
 
โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์
 

                     ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ พ.ศ.2550 กำหนดให้เมื่อมีเหตุที่จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งและได้ประกาศให้มีการ เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้วให้คณะกรรมการการเลือก ตั้งประจำจังหวัดเชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้สนับสนุนผู้สมัครบุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้ง เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งทุกระดับ สร้างการยอมรับในเรื่อง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และการรู้รักสามัคคี เพื่อรักษาความเป็นมิตรเป็นเพื่อนบ้านและความเป็นญาติพี่น้องในท้องถิ่น ทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง
                     โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์มุ่งหวังจะสร้างจิตสำนึกที่ดีของผู้สมัครไม่ ให้กระทำผิดกฎหมายและสร้างความรักความสามัคคีของผู้เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทุกฝ่ายให้เป็นไปในแนวทางที่ สร้างสรรค์และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นโดยตรง
                      วัตถุประสงค์ของโครงการ

                      1. เพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนผู้สมัคร มีความรู้ความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
                      2. เพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง
                      3. เพื่อให้ผู้สมัครยอมรับในเรื่อง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และการรู้รักสามัคคี เพื่อรักษาความเป็นมิตร เป็นเพื่อนบ้าน และความเป็นญาติพี่น้องในท้องถิ่น ทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง 
                      4. เพื่อให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งได้ทราบบทบาท อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

                       เป้าหมายโครงการ

                      1. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
                      2. ผู้สนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้ง
                      3. บุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง
                      4. บุคคลที่เป็นที่ยอมรับนับถือของชุมชน (เชิญมาเป็นเกียรติและสักขีพยาน) 

                      กิจกรรมของโครงการ

                       1. จัดประชุมให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นให้แก่ ผู้สมัคร ผู้สนับสนุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้ง
                       2. จัดพิธีปฏิญาณ/สาบานตน สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาเป็นสักขีพยาน

                      ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

                      1. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนผู้สมัคร มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
                      2. ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง มีความรู้ ความเข้าใจการเลือกตั้งท้องถิ่นมากขึ้น
                      3. ผู้สมัครยอมรับในเรื่อง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และการรู้รักสามัคคี เพื่อรักษาความเป็นมิตร เป็นเพื่อนบ้าน และความเป็นญาติพี่น้องในท้องถิ่น ทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง
                      4. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งได้ทราบบทบาท อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นอย่างดี ส่งผลให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตและเที่ยงธรรม

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook