Logo
 
 
    1     2     3     4  

บริการ/ข้อมูลการเลือกตั้ง
การถอดถอน ผถ./สถ.

วันที่ 15 ก.พ. 2560
 
 
การถอดถอน ผถ./สถ.


                กรณีเห็นว่าการเลือกตั้ง หรือการนับคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเป็นไปโดยทุจริตหรือไม่เที่ยงธรรมให้ยื่นคำร้องคัดค้านต่อ กกต.โดยผ่านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งภายใน 90 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งและผู้ร้องค้ดค้านเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องคัดค้านได้ภายใน 180 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง

                 วิธีเข้าชื่อร้องขอและการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น

             ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิยื่นคำร้องขอให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นนั้นได้หากเห็นว่าผู้นั้นไม่สมควรที่จะดำรงตำแหน่งอีกต่อไป โดยมี 4 ขั้นตอนดังนี้
           ขั้นตอนที่ 1 ทำคำร้องขอให้มีการถอดถอนโดยระบุชื่อ ที่อยู่ ลงลายมือชื่อ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
           ขั้นตอนที่ 2 ยื่นคำร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ( เฉพาะ กทม. ) โดยมีรายละเอียดของข้อเท็จจริง และพฤติการณืที่แสดงให้เห็นว่า สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียจนเป็นเหตุที่ไม่สมควรดำรงตำแหน่งต่อไป
           ขั้นตอนที่ 3 เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับคำร้องแล้ว ให้ส่งคำร้องพร้อมคำชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาไปยัง กกต. เพื่อทำการประกาศวันและจัดให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอน
             ขั้นตอนที่ 4 ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงไปลงคะแนนเสียงถอดถอน ณ หน่วยลงคะแนนเสียงที่ กกต. กำหนดการเข้าชื่อร้องขอ
              และการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจะถือเกณฑ์จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งต่อจำนวนผู้เข้าชื่อ ดังนี้
 
 
 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

จำนวนผู้เข้าชื่อถอดถอน

มีหน้าที่ออกกฎหมายท้องถิ่นและตรวจสอบการบริหารงานของท้องถิ่น ได้แก่ มีหน้าที่ในการควบคุมและบริหารกิจการของท้องถิ่น ได้แก่
ไม่เกิน 1 แสนคน ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5
เกิน 1 แสน - 5 แสนคน ไม่น้อยกว่า 2 หมื่นคน
เกิน 5 แสน - 1 ล้านคน ไม่น้อยกว่า 2.5 แสนคน
เกิน 1 ล้านคน ไม่น้อยกว่า 3 แสนคน


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook