Logo
 
 
    1     2     3     4  

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดปาฐกถาพิเศษ “การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม กับการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร พตส. 12

วันที่ 8 ส.ค. 2565
 

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักพัฒนาบุคลากร ได้จัดให้มีปาฐกถาพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นองค์ปาฐก ในหัวข้อ “การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมกับการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส. 12) ซึ่งเป็นหนึ่งรายวิชาในหมวดที่ 5 “ประเด็นร่วมสมัย” โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีมุมมองที่ถูกต้องครบถ้วนรอบด้านในแง่มุมต่าง ๆ ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยดำเนินการถ่ายทอดสด ผ่านระบบ Facebook Live ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ ห้องอบรม 704 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

         

 

 


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook