Logo
 
 
    1     2     3     4  

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ 14 รุ่น

วันที่ 8 ส.ค. 2565
 

                   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดให้มีโครงการพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation) กิจกรรมหลัก อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างประจำของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ส่วนกลาง) ภาคทฤษฎี ณ โรงแรม Best Western Plus Wanda Grand Hotel และฝึกปฏิบัติสถานที่ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติการจัดฝึกอบรมกำหนด ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 จำแนกเป็น 3 ระดับ รวมจำนวน 14 รุ่น ดังนี้

                    1. อบรมระดับบริหาร จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 1 วัน (รุ่นที่ 1 วันที่ 5 กันยายน 2565 และรุ่นที่ 2 วันที่ 9 กันยายน 2565)

                    2. อบรมระดับเจ้าหน้าที่สารบรรณ จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 3 วัน (รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2565 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2565 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2565 และรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน 2565)

                    3. อบรมระดับผู้ใช้งานทั่วไป จำนวน 8 รุ่น รุ่นละ 3 วัน (รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน 2565 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 -21 กันยายน 2565 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 – 30 กันยายน 2565 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2565 รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2565
รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2565 รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2565 และรุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2565)


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook