Logo
 
 
    1     2     3     4  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

วันที่ 10 ส.ค. 2565
 

                   ด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕  และวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ด้วยเหตุดังต่อไปนี้       

                       ๑. กรณี นายภาราดร เชื้อคำศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารตำบลทับพริก เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕     

                       ๒. กรณี นายสมนึก เพ่อกระโทก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เขตเลือกตั้งที่ ๙ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕      

                       ๓. กรณี จ่าอากาศโท เลิศรบ มณีวัณณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสหกรณ์นิคม เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

                       ๔. กรณี นายสิริพงศ์ สืบเนียม นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ได้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

                       ๕. กรณี นายมังกร โภคาวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำภูรา เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ได้ลาออก เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

                       ๖. กรณี นางณัฐนันท์ ศรีมอย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงชัย เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

                        ๗. กรณี นายไพซอล ดามาอู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเบตง เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดยะลา ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

                        ๘. กรณี นายสมชาย ปานอุทัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ เขตเลือกตั้งที่ ๗ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

                         ๙. กรณี นายไพโรจน์ ยมเกิด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านตาก เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

                        ๑๐. กรณี นายอิทธิพงษ์ คงนาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อำเภอถลาง เขตเลือกตั้งที่ ๒ จังหวัดภูเก็ต ได้ลาออก เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

                        ๑๑. กรณี นายเอกพล จันทวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ได้ลาออก เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

                        ๑๒. กรณี นายสมควร เสิบกลิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เขตเลือกตั้งที่ ๘ อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕    

                        ๑๓. กรณี นายบุญล้อม บุญเสน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู เขตเลือกตั้งที่ ๘ อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ได้ลาออก เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕   

                        ๑๔. กรณี นางละม้าย นาคดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕  

                        ๑๕. กรณี นายกัน อุทิตสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เขตเลือกตั้งที่ ๑๒ อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕  

                        ๑๖. กรณี นายโลม บริบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสว่าง เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอสว่างวีระวงศ์   จังหวัดอุบลราชธานี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕  

                        ๑๗. กรณี นายจักร์กฤษ เก่งกล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย เขตเลือกตั้งที่ ๙อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ได้ลาออก เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

                        ๑๘. กรณี นายทวี คำสงค์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

                        วันนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณา      ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยคณะกรรมการ  การเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้       

                        ๑. สมาชิกสภาองค์การบริหารตำบลทับพริก เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ นายพลวัฒน์ เชื้อคำศรี

                        ๒. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เขตเลือกตั้งที่ ๙ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นายชิต โคลงชัย  

                        ๓. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสหกรณ์นิคม เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ นายสุชาติ มาลี

                        ๔. นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ นายอภิชาติ สืบศักดิ์

                        ๕. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำภูรา เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ได้แก่ นายดุสิต วารินสะอาด                    

                        ๖. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงชัย เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ได้แก่ นายรณฤทธิ์ ช้างหิน                

                        ๗. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเบตง เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดยะลา ได้แก่ นายณรงค์ หาญณรงค์

                        ๘. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ เขตเลือกตั้งที่ ๗ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ได้แก่ นายบุญยัน ศรีสว่าง

                        ๙. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านตาก เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ได้แก่ นางผ่องใจ สุวรรณปัญญา

                        ๑๐. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อำเภอถลาง เขตเลือกตั้งที่ ๒ จังหวัดภูเก็ตได้แก่ นายอธิพงษ์ คงนาม

                        ๑๑. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ นางโสพิศ ไตรรัตน์

                        ๑๒. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เขตเลือกตั้งที่ ๘ อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ได้แก่ นายกิตติเดช ตะเภาทอง

                        ๑๓. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู เขตเลือกตั้งที่ ๘ อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ นายต้อย ด้วงพรม

                        ๑๔. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ นางสาวสุพรรษา บุญโสภิณ

                        ๑๕. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เขตเลือกตั้งที่ ๑๒ อำเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ นางประนอม อินนา

                        ๑๖. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสว่าง เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี  ได้แก่ นายสันที พลเมือง

                        ๑๗. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย เขตเลือกตั้งที่ ๙ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ นายธีราทร ถิ่นช้างใหญ่

                        ๑๘. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ได้แก่ นายบุญเกิด ยอจำปา

                        ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

                        อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

                        ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน ๑๔๔๔


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook