Logo
 
 
    1     2     3     4     5     6     7     8  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าว/กิจกรรม
กิจกรรมการประกวด ศส.ปชต.ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2561

วันที่ 3 พ.ค. 2561

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง ได้ดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมการประกวด ศส.ปชต.ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ศส.ปชต. ให้เป็น ศส.ปชต.ที่ได้มาตรฐาน สามารถเป็นต้นแบบการเรียนรู้และขยายผลต่อไปได้ ซึ่งมีตัวแทน ศูนย์ ศส.ปชต. เข้าร่วมประกวดอำเภอละ 1 ศูนย์ รวมทั้งสิ้น 10 ศูนย์ คณะกรรมการตัดสินการประกวด ศส.ปชต.ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook