Logo
 
 
    1     2     3     4  

บริการ/ข้อมูลการเลือกตั้ง >> สถิติข้อมูลคะแนน สส./ สว./ประชามติ
สถิติข้อมูลคะแนน ประชามติ

วันที่ 2 ก.พ. 2560
 
สถิติผลการลงคะแนนออกเสียง จังหวัดตรัง
วันอาทิตย์ที่ 7  สิงหาคม  2559
 
 

ลำดับที่

อำเภอ

ผู้มีสิทธิออกเสียง

บัตรออกเสียง

ประเด็นที่ 1 ร่างรัฐธรรมนูญ

ประเด็นที่ 2 คำถามเพิ่มเติม

ผู้มีสิทธิออกเสียงตามบัญชีรายชื่อ

ผู้มาใช้สิทธิออกเสียง

บัตรที่นับเป็นคะแนนออกเสียง

บัตรเสีย

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

1

เมืองตรัง

116,925

76,396

74,846

1,550

63,247

8,408

59,517

9,784

2

ห้วยยอด

72,315

45,799

44,693

1,106

37,133

5,841

34,656

6,755

3

วังวิเศษ

72,279

21,543

21,066

477

17,316

2,711

16,205

3,145

4

รัษฎา

21,517

14,257

13,966

291

11,817

1,619

11,067

1,921

5

นาโยง

34,248

23,444

22,775

669

18,576

3,097

16,999

3,475

6

ย่านตาขาว

49,277

30,495

29,717

778

24,444

4,100

22,764

4,683

7

ปะเหลียน

50,875

31,275

30,492

783

25,087

4,265

23,237

4,997

8

สิเกา

27,116

18,786

18,381

405

14,801

2,837

13,759

3,186

9

กันตัง

65,039

40,648

39,631

1,017

32,031

5,981

30,039

6,713

10

หาดสำราญ

12,228

7,488

7,223

265

5,641

1,214

5,198

1,278

รวม

481,819

310,131

302,790

7,341

250,093

40,073

233,441

45,937

1

โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง (ทุ่งแจ้ง)

781

666

656

10

551

97

508

143

รวม

781

666

656

10

551

97

508

143

รวมทั้งสิ้น

481,819

310,797

303,446

7,351

250,644

40,170

233,949

46,080

 
 

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook