Logo
 
 
    1     2     3     4  

บุคลการ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 
นางสาว อรพิน อาชีวะสุข
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง

รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 
นาย สุวิชาญ ประชาชาติ
รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง

กลุ่มงานอำนวยการ
 
นางสาว คันชนา มหาวงค์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ
นาง กาญจนา ยังอุ่น
พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ
นางสาว ภรัณญา เหมาะเจริญ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นาย อนวัช แซ่หลี
พนักงานขับรถยนต์

กลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม
 
นาง สุดา สังฆานาคินทร์
พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม
นาง สวรส ไชยรัตน์
พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ
นางสาว เกศศินี แก้วเพ็ง
พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ

นาย อรรถพล อิงคะกุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นาย เฉลิมชัย รอดริน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง
 
นาย ปัญโย สูเหตุ
พนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง
นาย ธนศักดิ์ อึ้งอาภรณ์
พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ
นาย สมพร นวลศรี
พนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญการ

นาย อารอฝัน บิลเด็น
พนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญการ
นางสาว เด่นนภา บุญส่ง
พนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญการ
นาย เกรียงไกร จันทร์มณี
พนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ

นาย ดนุพัฒน์ มูสิกะ
พนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook