Logo
 
 
    1     2     3     4     5     6  

บุคลการ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 
นางสาว อรพิน อาชีวะสุข
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง

รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 
นาย สุวิชาญ ประชาชาติ
รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง

กลุ่มงานอำนวยการ
 
นาย ปัญโย สูเหตุ
พนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ
นาง กาญจนา ยังอุ่น
พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ
นาย อนวัช แซ่หลี
พนักงานขับรถยนต์


กลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม
 
นาง สุดา จันทนพันธ์
พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม
นาง สวรส ไชยรัตน์
พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ
นาย อรรถพล อิงคะกุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นาย เฉลิมชัย รอดริน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง
 
นาย ชัชชัย งามวิวัฒน์อนันต์
พนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง
นาย ธนศักดิ์ อึ้งอาภรณ์
พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ
นาย ปัญโย สูเหตุ
พนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญการ

นาย ประวิทย์ โออินทร์
พนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญการ
นาย สมพร นวลศรี
พนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญการ


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook