Logo
 
 
    1     2     3  

หน้าหลัก >> ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศ เรื่อง บัญชีหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง
รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขต จังหวัดตรัง
ประกาศสถานที่เลือกตั้งกลาง เขตเลือกตั้งที่ 1-3
ประกาศสถานที่สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1-3
ดาวน์โหลด 740 ครั้ง
ประกาศ กกต. เรื่อง กำหนดวัน เวลา ยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้ง
ดาวน์โหลด 506 ครั้ง
ประกาศ กกต. เรื่อง เรื่อง กำหนดวันและเวลาออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง
ดาวน์โหลด 374 ครั้ง
ประกาศ กกต. เรื่อง เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ดาวน์โหลด 298 ครั้ง
ประกาศ กกต. เรื่อง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด
ดาวน์โหลด 313 ครั้ง
ประกาศ กกต. เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ดาวน์โหลด 242 ครั้ง
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศ กกต. เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ดาวน์โหลด 631 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดตรัง
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม)
แก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 53/2560
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 53/2560 เรื่อง การดําเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
ให้ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือผู้มีส่วนได้เสีย ยื่นคำร้องขอรับคืนหรือคัดค้านการคืนของกลาง
ดาวน์โหลด 541 ครั้ง
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 29/2559
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2559
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 85/2557
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15]

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook