1     2     3     4     5     6     7     8     9  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม  ตารางปฏิบัติงาน 
20 พ.ย. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบต. ปงน้อย เขตเลือกตั้งที่ 7 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
20 พ.ย. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.ทต. จันจว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
23 ต.ค. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบต. เทอดไทย เขตเลือกตั้งที่ 4 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ดูกิจกรรมทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น กรณีเลือกตั้งใหม่

วันที่ 5 ต.ค. 2565
 

     ด้วย นายเอกภาพ พลซื่อ ได้พ้นจากตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๔ ได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ สั่งให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ใหม่ ด้วยเหตุนี้ ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ใหม่ โดยกําหนดวันเลือกตั้ง ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕
     วันนี้ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กรณีเลือกตั้งใหม่ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้รับเลือกตั้ง ได้แก่ นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์

     ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

     อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

     ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน ๑๔๔๔

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
facebook facebook facebook facebook