Logo
 
 
    1     2  

มัลติมีเดีย >> วารสาร
แนวความคิดหลักศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย

วันที่ 29 มี.ค. 2559
 

            ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยเป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักวิจัยและวิชาการ สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีแนวคิดในการจัดตั้งให้เป็นศูนย์การศึกษาต้นแบบในการศึกษาประชาธิปไตยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และโสตทัศนูปกรณ์อันทันสมัยที่มีระบบการนำเสนอที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจ อาทิ ภาพยนตร์ เกมส์ แบบทดสอบด้วยตนเอง สถานีจำลองสถานการณ์จริง กระบวนการนำเสนอเปรียบเสมือนห้องทดลองให้เยาวชนและผู้สนใจเข้ามาค้นคว้าและสัมผัสได้เหมือนจริงด้วยตนเองอันเป็นการวางรากฐานแนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตย ควบคู่ไปกับการสร้างพลเมืองประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ มีจิตสำนึก เชื่อมั่นในหลักเหตุผล เคารพกติกา ศรัทธาในหลักกาประชาธิปไตย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook