ประกาศผลการเลือกตั้ง
หมวดย่อย
# หัวข้อ วันที่
1 หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ (ประกาศครั้งที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562) 28 พฤษภาคม 2562
2 ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 08 พฤษภาคม 2562
3 การรับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 08 พฤษภาคม 2562
4 การรับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 07 พฤษภาคม 2562
5 ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 07 พฤษภาคม 2562
6 รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ได้รับคะแนนสูงสุด รายจังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562) 28 มีนาคม 2562
7 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (เลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2557) 13 กรกฎาคม 2559
8 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ครั้งที่ 2) (เลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2557) 13 กรกฎาคม 2559