Election Commission of Thailand
Hero
Hero

ข่าวเด่น กกต

ติดตามข่าวสารต่าง ๆ พร้อมทั้งข้อมูลและลิงก์ที่น่าสนใจของทาง กกต. ได้ที่นี่

ข่าวเด่น กกต

ติดตามข่าวสารต่าง ๆ พร้อมทั้งข้อมูลและลิงก์ที่น่าสนใจของทาง กกต. ได้ที่นี่

ข่าวเด่น กกต

ติดตามข่าวสารต่าง ๆ พร้อมทั้งข้อมูลและลิงก์ที่น่าสนใจของทาง กกต. ได้ที่นี่

ข่าวเด่น กกต

ติดตามข่าวสารต่าง ๆ พร้อมทั้งข้อมูลและลิงก์ที่น่าสนใจของทาง กกต. ได้ที่นี่

ข่าวเด่น กกต

ติดตามข่าวสารต่าง ๆ พร้อมทั้งข้อมูลและลิงก์ที่น่าสนใจของทาง กกต. ได้ที่นี่

Icon
Icon
เรื่องเด่น กกต.
Icon
Icon
ข่าวประชาสัมพันธ์
Icon
Icon
ข่าวสนง. กกต.
Icon
Icon
ประกาศ สนง.กกต.
Icon
Icon
คลิปวิดีโอ
Hero

คำวินิจฉัย กกต.

ควฉ. 66/2567 การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ (ม. 50 (10) พรบ.ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562)

พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ม. 50 (10)

ควฉ. 128/2566 การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (ม. 65 (1) พรบ.ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562)

พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ม. 65 (1)

ควฉ. 26/2567 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด เขตเลือกตั้งที่ 7 (ม. 73 (1) พรป.สส. พ.ศ. 2561)

พรป.รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ม. 73 (1)

ควฉ. 10/2567 การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง (ม. 65 (1) (5) ม. 69 ม. 70 และ ม. 118 พรบ.ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562)

พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ม. 65 (1) (5) ม. 69 ม. 70 และ ม. 118

ควฉ. 30/2567 การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ (ม. 65 (2) และ ม. 65 (5) พรบ.ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562)

พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ม. 65 (2) และ ม. 65 (5)

สรุปข่าวประจำวัน ปี 2567

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

วันที่ 19 พฤษภาคม 2567

วันที่ 18 พฤษภาคม 2567

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 (สารสัมพันธ์)

ตอบข้อซักถามพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคก้าวไกล (ตามหนังสือพรรคก้าวไกล ที่ ก.ก.กพ.03.0004/2566 ลงวันที่ 26 เมษายน 2566)

ตอบข้อซักถามพรรคประชาธิปัตย์ (ตามหนังสือพรรคประชาธิปัตย์ ที่ ปชป.669000185/2566 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566)

ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือพรรคเพื่อไทย ที่ พท. 0663/2566 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2566)

ตอบข้อซักถามพรรคก้าวไกล (ตามหนังสือพรรคก้าวไกล ที่ ก.ก.กพ. 03.0017/2565 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565)

ตอบข้อซักถามพรรคชาติพัฒนากล้า (ตามหนังสือพรรคชาติพัฒนากล้า ชพก 017/2565 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565)

ตอบข้อซักถามพรรคก้าวไกล (ตามหนังสือพรรคก้าวไกล ที่ ก.ก.กพ. 03.0009/2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565)

ตอบข้อซักถามพรรคกล้า (ตามหนังสือพรรคกล้า ด่วนที่สุด ลงวันที่ 7 มกราคม 2565)

กกต. พร้อมให้บริการข้อมูลการเลือกตั้ง
แก่ภาคประชาชนทุกภาคส่วน

ด้วยหลากหลายแอปพลิเคชัน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย

องค์ความรู้การเลือกตั้ง

การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

Icon
การบริจาคภาษีแก่พรรคการเมือง

ประชาชนผู้เสียภาษีที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ ด้วยผ่านการบริจาคภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ภงด.90 – ภงด.91) ให้แก่พรรคการเมือง

Icon
การแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์

Icon
เลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 - 17.00 น. เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่

Icon
Hero

ถามตอบปัญหากฎหมาย

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ

ทุกความคิดเห็นของท่านมีความสำคัญ

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน ที่นี่

cover-img-clientClient
cover-img-clientClient
cover-img-clientClient
cover-img-clientClient
cover-img-clientClient
cover-img-clientClient
cover-img-clientClient
cover-img-clientClient
cover-img-clientClient
cover-img-clientClient
cover-img-clientClient
cover-img-clientClient