แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
# หัวข้อ วันที่
1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง) (เพิ่มเติม) 05 มีนาคม 2563
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบดือน กุมภาพันธ์ 2563 (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง) 03 มีนาคม 2563
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบดือน มกราคม 2563 (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง) 05 กุมภาพันธ์ 2563
4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น) 04 กุมภาพันธ์ 2563
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบดือนธันวาคม 2563 (วัสดุคอมพิวเตอร์) 23 มกราคม 2563
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบดือนธันวาคม 2562 (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง) 10 มกราคม 2563
7 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กระดาษถ่ายเอกสาร) 06 มกราคม 2563
8 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร.) 18 ธันวาคม 2562