แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
# หัวข้อ วันที่
1 สรุปผลการดำเนินการตัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2561 03 สิงหาคม 2561
2 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ณ วันที่ 23 ก.ค.61) 24 กรกฎาคม 2561
3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) 11 กรกฎาคม 2561
4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ณ วันที่ 29 มิ.ย.61) 02 กรกฎาคม 2561
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ณ วันที่ 11 มิ.ย.61) 12 มิถุนายน 2561
6 แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง งบบริหาร 05 มิถุนายน 2561
7 แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง งบพัฒนาพรรคการเมือง 05 มิถุนายน 2561
8 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) (ณ วันที่ 30 พ.ค. 61) 30 พฤษภาคม 2561