ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
# หัวข้อ
1 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 200 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งานในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
3 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเพื่อใช้ในภารกิจ จำนวน 2 คัน ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 200 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเพื่อใช้ในภารกิจ จำนวน 2 คัน ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อออนไลน์ประกอบการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ประกวดราคาจ้างผลิตสปอตโทรทัศน์ ภาพยนตร์สั้น พร้อมล่ามภาษามือ พร้อมออกอากาศ และประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social Network โดยใช้ Social Media Marketing ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)