ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
# หัวข้อ
1 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 68 เครื่อง ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ครั้งที่5) จำนวน 5 รายการ
3 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ครั้งที่2) จำนวน 5 รายการ
4 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล Gin Conference ในห้องประชุม VIP ชั้น 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ครั้งที่4) จำนวน 5 รายการ
6 ประกวดราคาจ้างจัดทำสารคดีวิทยุต้นแบบประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ประกวดราคาซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ สำหรับปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)