ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
# หัวข้อ
1 ประกวดราคาจ้างการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้สามารถบริการข้อมูลข่าวสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อมุ่งสู่สากลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์) ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง จำนวน 4 รายการ
3 ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 90 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 200 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัพันธ์ทางสถานีวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ประกวดราคาซื้อการซื้อรถยนต์รับรองกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประกอบการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)