ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
# หัวข้อ
1 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์) ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง จำนวน 4 รายการ
2 ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 90 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 ประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 200 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัพันธ์ทางสถานีวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ประกวดราคาซื้อการซื้อรถยนต์รับรองกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประกอบการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)