ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
# หัวข้อ
1 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 78 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 ประกวาดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 78 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 ประกวดราคาจ้างพิมพ์คู่มือการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ประกวดราคาซื้อจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล Gin Conference ในห้องประชุม VIP ชั้น 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการทดสอบเพื่อคัดเลือกพนักงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
7 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการทดสอบเพื่อคัดเลือกพนักงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ(หัวหน้ากลุ่มงาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
8 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก ด้วยขวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)