ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
# หัวข้อ
1 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง (ครั้งที่ 3) จำนวน 5 รายการ
2 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร (แบบขาว) ขนาดเอ 4 หนา 80 แกรม จำนวน 26,400 รีม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวนไม่น้อยกว่า 68 เครื่อง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (8 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social Network โดยใช้ Social Media Marketing ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (9 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ครั้งที่ 2) จำนวน 6 รายการ
8 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social Network โดยใช้ Social Media Marketing ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)