ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
# หัวข้อ
1 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 2,898 รายการ
2 ประกวดราคาการซื้อรถรับรองประจำสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถรับรองประจำสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bedding)
4 ประกวดราคาจ้างทำเข็มกิตติมศักกดิ์ และเข็มวิทยฐานะพร้อมกล่องผ้าไหม โครงการพัฒนาบุคลากรพรรคการเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
5 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
6 ประกวดราคาจ้างผลิตและจัดทำรายการวิทยุ สำหรับการประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักพัฒนาบุคลากร จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ประกวดราคาการซื้อรถรับรองประจำสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)