ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
# หัวข้อ
1 ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ห้อง 604 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขอบเขตของงาน การเปิดเผยราคากลาง
2 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ห้อง 604 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ห้อง 604 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์) ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 5 รายการ
5 ประกาศประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร (แบบขาว) ขนาดเอ 4 หนา 80 แกรม จำนวน 39,600 รีม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการแก้ไขและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ประกวดราคาจ้างการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้สามารถบริการข้อมูลข่าวสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อมุ่งสู่สากลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์) ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง จำนวน 4 รายการ