ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
# หัวข้อ
1 ประกวดราคาซื้อรถรับรองสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถรับรองกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง จำนวน 11 รายการ (ฉบับแก้ไข)
4 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 11 รายการ
5 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)