ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
# หัวข้อ
1 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล Gin Conference ในห้องประชุม VIP ชั้น 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ครั้งที่4) จำนวน 5 รายการ
3 ประกวดราคาจ้างจัดทำสารคดีวิทยุต้นแบบประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ประกวดราคาซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ สำหรับปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 2,898 รายการ
7 ประกวดราคาการซื้อรถรับรองประจำสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถรับรองประจำสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bedding)