ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
# หัวข้อ
1 ประกาศประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร (แบบขาว) ขนาดเอ 4 หนา 80 แกรม จำนวน 39,600 รีม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการแก้ไขและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 ประกวดราคาจ้างการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้สามารถบริการข้อมูลข่าวสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อมุ่งสู่สากลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์) ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง จำนวน 4 รายการ
5 ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 90 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 200 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัพันธ์ทางสถานีวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)