ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
# หัวข้อ
1 ประกวดราคาเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - [ฉบับร่างเพื่อรับฟังความคิดเห็น]
2 ประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 68 เครื่อง ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 68 เครื่อง ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) พร้อม Function Software ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม พร้อมอาคารเก็บพัสดุ