ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
# หัวข้อ
1 ประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดและบริการห้องประชุมของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (10 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
2 ยกเลิกการสั่งจ้างผลิตเอกสาร เพื่อใช้ในโครงการเตรียมความพร้อมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 64 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (10 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลการได้มาซึ่ง ส.ว.ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 จ้างที่ปรึกษาในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ฉบับที่ 2 ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2563-2566) ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ครั้งที่ 2)
7 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการ และอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างกิจกรรมการมอบรางวัล ศส.ปชต.ดีเด่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)