ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
# หัวข้อ
17 ยกเลิกการสั่งจ้างผลิตเอกสาร เพื่อใช้ในโครงการเตรียมความพร้อมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 64 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (10 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลการได้มาซึ่ง ส.ว.ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 จ้างที่ปรึกษาในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ฉบับที่ 2 ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2563-2566) ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ครั้งที่ 2)
22 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการ และอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างกิจกรรมการมอบรางวัล ศส.ปชต.ดีเด่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 9 รายการ