ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
# หัวข้อ
17 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 11 รายการ
18 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ประกวดราคาซื้อกล้องสายลับ จำนวน 166 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ประกวดราคาซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562 สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1,300 ลิขสิทธิ์ และสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขายเสมือน จำนวน 35 ลิขสิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)