ตอบข้อซักถามพรรคชาติไทยพัฒนา (ตามหนังสือพรรคชาติไทยพัฒนา ที่ ชทพ. 47/2560 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560)

แจ้งลบกระทู้ (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)


ตอบข้อซักถามพรรคชาติไทยพัฒนา (ตามหนังสือพรรคชาติไทยพัฒนา ที่ ชทพ. 47/2560 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560)

18/12/2560 12:01:09

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 49/2560 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 และครั้งที่ 50/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 พรรคชาติไทยพัฒนา (ตามหนังสือพรรคชาติไทยพัฒนา ที่ ชทพ. 47/2560 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

+