ตอบข้อซักถามพรรคพลังท้องถิ่นไท (ตามหนังสือพรรคพลังท้องถิ่นไท ที่ พทท.29/2561 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561)

แจ้งลบกระทู้ (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)


ตอบข้อซักถามพรรคพลังท้องถิ่นไท (ตามหนังสือพรรคพลังท้องถิ่นไท ที่ พทท.29/2561 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561)

25/01/2562 07:41:08

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามพรรคพลังท้องถิ่นไท (ตามหนังสือพรรคพลังท้องถิ่นไท ที่ พทท.29/2561 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561) ประเด็นการยื่นหลักฐานตามมาตรา 55 (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

+