ตอบข้อซักถามพรรคกรีน (ตามหนังสือพรรคกรีน ที่ กร.(ก.พ) /002 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562)

แจ้งลบกระทู้ (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)


ตอบข้อซักถามพรรคกรีน (ตามหนังสือพรรคกรีน ที่ กร.(ก.พ) /002 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562)

14/05/2562 16:08:56

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามของพรรคกรีนเกี่ยวกับ การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง จำนวน 5 ประเด็น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

+