ตอบข้อซักถามพรรคอนาคตใหม่ (ตามหนังสือพรรคอนาคตใหม่ ที่ อนค.กพ.03.0130/2562 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562)

แจ้งลบความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)


ect_th

16/12/2562 16:12:52

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20191216160543.pdf

+