ตอบข้อซักถามนายสมศักดิ์ คุณเงิน (ตามหนังสือ ที่ 012/2562 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562)

แจ้งลบกระทู้ (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)


ตอบข้อซักถามนายสมศักดิ์ คุณเงิน (ตามหนังสือ ที่ 012/2562 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562)

21/12/2562 14:31:22

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามของนายสมศักดิ์ คุณเงิน เกี่ยวกับการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 3 ประเด็น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

+