ตอบข้อซักถามพรรคประชาธิปัตย์ (ตามหนังสือพรรคประชาธิปัตย์ ที่ ปชป.63900110/2563 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563)

แจ้งลบความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)


ect_th

27/03/2563 09:15:27

เอกสารอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20200327091125.pdf

+