ตอบข้อซักถามพรรคภูมิใจไทย (ตามหนังสือพรรคภูมิใจไทย ที่ ภท 09/002/2563 ลงวันที่ 1 กันยายน 2563)

แจ้งลบความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)


ect_th

07/10/2563 10:25:33

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20201007102034.pdf

+