กกต. เผย 10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี มากที่สุด (อย่างไม่เป็นทางการ)
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 09 เมษายน 2564
ขยายตัวอักษร :

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 สำหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 19,196,850 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 12,851,612 คน คิดเป็นร้อยละ 66.95

     ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอประชาสัมพันธ์ยอดผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี โดยจังหวัดที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด 10 อันดับแรก มีดังนี้  

                    1. จังหวัดพัทลุง        คิดเป็นร้อยละ  83.43

                   2. จังหวัดลำพูน        คิดเป็นร้อยละ  78.75

                   3. จังหวัดราชบุรี       คิดเป็นร้อยละ  78.18

                   4. จังหวัดฉะเชิงเทรา  คิดเป็นร้อยละ  77.52

                   5. จังหวัดปราจีนบุรี   คิดเป็นร้อยละ  77.00

                   6. จังหวัดกระบี่        คิดเป็นร้อยละ  75.62

                   7. จังหวัดกาญจนบุรี  คิดเป็นร้อยละ  74.98

                   8. จังหวัดพังงา         คิดเป็นร้อยละ  74.92

                   9. จังหวัดนครนายก   คิดเป็นร้อยละ  74.58

                   10. จังหวัดมุกดาหาร  คิดเป็นร้อยละ  74.31

                   สำหรับผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และติดตามการประกาศผลการเลือกตั้งทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th และสำนักงานเทศบาลนั้น ๆ

     ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบแล้วเห็นว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จะประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ภายใน 30 วันนับแต่วันเลือกตั้ง กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการสืบสวนหรือไต่สวนให้แล้วเสร็จ และประกาศผลการเลือกตั้ง หรือจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือดำเนินการอื่นที่จำเป็น แล้วแต่กรณี โดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง

                                     

 

เข้าชมทั้งหมด 967 ครั้ง