นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
โดย admin 30 กรกฎาคม 2564
ขยายตัวอักษร :

ประวัติการศึกษาและการอบรมที่สำคัญ

- Bachelor of Science (Civil Engineering), Central New England College of Technology, U.S.A.
-
Master of Business Administration, Florida Institute of Technology, U.S.A.
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตรนักบริหารการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 19 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตรเสริมสมรรถนะหลักด้านการบริหารสำหรับนักบริหารระดับสูง (นบส. 1) รุ่นที่ 43 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
- หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 44 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชนและการเมือง (วปอ.) รุ่น 2546 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
- หลักสูตรผู้ตรวจราชการประจำปี 2553 สำนักนายกรัฐมนตรี สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) รุ่นที่ 5 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง

 

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

- รองอธิบดีฝ่ายบริหาร และรองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
- อธิบดีกรมชลประทาน
- รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

การดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง

- ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2561
เข้าชมทั้งหมด 1325 ครั้ง