นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี
โดย admin 30 กรกฎาคม 2564
ขยายตัวอักษร :

ประวัติการศึกษาและการอบรมที่สำคัญ

- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.)

 

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

- ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฝาง
- ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่
- ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครนายก
- ประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์
- อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1
- ผู้พิพากษาศาลฎีกา
- ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1
- ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

 

การดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง

- ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2561
เข้าชมทั้งหมด 3410 ครั้ง