กกต. รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง 1 พรรคการเมือง
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 03 กันยายน 2564
ขยายตัวอักษร :

               สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยนายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 จำนวน 1 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคไทยชนะ ซึ่งจะส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป โดยในปัจจุบันมีพรรคการเมืองที่ยังดำเนินกิจการอยู่ จำนวน 83 พรรคการเมือง

               ทั้งนี้ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนคือวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2565 พรรคการเมืองต้องดำเนินการให้มีสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 5,000 คน และต้องเพิ่มจำนวนสมาชิกให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน ภายใน 4 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง และจัดให้มีสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดอย่างน้อยภาคละ 1 สาขา โดยสาขาพรรคการเมืองแต่ละสาขาต้องมีสมาชิกที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบของสาขานั้นตั้งแต่ 500 คน ขึ้นไป หากพรรคการเมืองไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว จะเป็นเหตุให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

              สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th. หรือโทรศัพท์ 0 2141 8451 , 0 2141 8456

เข้าชมทั้งหมด 156 ครั้ง