วารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง : พรรคการเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการเลือกตั้ง
โดย admin 03 กันยายน 2564
ขยายตัวอักษร :

วารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฉบับที่ 2 ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “พรรคการเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการเลือกตั้ง” ซึ่งได้รวบรวมบทความจากนักวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีชื่อเสียงอยู่ในระดับต้นๆ ของประเทศ ภายใต้หัวข้อ พัฒนาการของพรรคการเมืองไทยจากสถาบันต้องห้ามสู่สถาบันต้องสนับสนุน การสร้างพรรคการเมืองสู่สถาบันทางการเมือง : ปัญหาและอุปสรรค บทวิเคราะห์เรื่องพัฒนาการการกำหนดเกณฑ์จำนวนสมาชิกพรรคในการลงทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองของไทย ตลอดช่วงเวลาเกือบ 70 ปี นับแต่พระราชบัญญัติพรรคการเมือง : จากพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2498 จนถึงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 สมาชิกพรรคการเมือง : นัยยะและผลในทางปฏิบัติต่อพรรคการเมืองไทย พรรคการเมืองระบบอุปถัมภ์และการเลือกตั้ง : บทเรียนจากอินโดนีเซีย และการเตรียมพร้อมรับมือกฎหมายดิจิทัล : พัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลการเมืองและการเลือกตั้ง ทุกบทความที่นำเสนอ ล้วนแล้วแต่มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ ก่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของพรรคการเมือง ตั้งแต่อดีตว่ามีความเป็นมาอย่างไร ตั้งแต่การจัดตั้งเป็นสมาคมภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลง พัฒนา ทางการเมืองเป็นพรรคการเมืองที่มีการกำหนดเกณฑ์จำนวนสมาชิกพรรคแตกต่างกันไป รวมทั้ง การเตรียมความพร้อมในการนำกฎหมายดิจิทัลมารองรับการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้ง และการดำเนินกิจการของพรรคการเมือง อันส่งผลต่อการเมืองและการเลือกตั้งในอนาคต ทุกบทความที่กล่าวข้างต้นล้วนผ่านการศึกษา ค้นคว้าอย่างเป็นระบบควรค่าแก่การศึกษา เพื่อทำความเข้าใจระบบพรรคการเมืองไทยให้ลึกซึ้งเป็นอย่างยิ่ง

เอกสารเพิ่มเติม

วารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง : พรรคการเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการเลือกตั้ง
วารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง : พรรคการเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการเลือกตั้ง ดาวน์โหลด
เข้าชมทั้งหมด 1174 ครั้ง