ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบล กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 14 ธันวาคม 2564
ขยายตัวอักษร :

                   ด้วย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบล กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

                   ๑. กรณี นายสุพจน์ ตาสุยะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

                   ๒. กรณี นายสุนิต ชาวบางน้อย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงาม เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

                   ๓.  กรณี นายพัน ย้อยยิ้ม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่รอบ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ลาออก เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔                                    

                   วันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้  

                   ๑. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ได้แก่ นายนิวัตร์ กันทะนัน     

                   ๒. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงาม เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ได้แก่ นายอาคม แสงดิษฐ์   

                   ๓. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่รอบ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ได้แก่ นายประทวน สิงหะเรือง  

                   ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

                   อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจักได้แจ้งประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

                   ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน 1444

เข้าชมทั้งหมด 1484 ครั้ง