กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย PR ECT 26 มกราคม 2565
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 14:00 น. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้งและคณะ เดินทางมาปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรคของการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลที่ผ่านมาและของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ จากนั้นได้มอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้งในด้านการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน และแนวทางการปฏิบัติงานตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้งที่สำคัญ อีกทั้งแนะนำแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน โดยมี นายสุวิทย์ ศรีวงษา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ และ นางแพรวพรรณ สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานและพนักงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและพบปะหารือ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
เข้าชมทั้งหมด 91 ครั้ง