การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการดำรงตนของสำนักการคลัง
โดย admin 05 เมษายน 2565
ขยายตัวอักษร :
สำนักการคลังได้จัดประชุมการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึก รวมถึงความมีระเบียบวินัยให้แก่พนักงาน ในการดำรงตนตามคำนิยามร่วม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
 
 
 
เข้าชมทั้งหมด 83 ครั้ง