ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 19 เมษายน 2565
ขยายตัวอักษร :

                        ด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ และวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

                        ๑. กรณี นายค้ำ มีฤาษี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เขตเลือกตั้งที่ ๑๓ อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕   

                        ๒. กรณี นายวัชระ เทพศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

                        ๓.  กรณี นายจำลอง เนตรสี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระยา เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

                        ๔. กรณี นายธวัช ปิ่นทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

                        ๕. กรณี นายอภิชาติ หมื่นคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

                         ๖. กรณี นายสุพิษ สีหะวงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเมืองฮาม เขตเลือกตั้งที่ ๖ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

                         ๗. กรณี นายไหวดี บริบูรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแค เขตเลือกตั้งที่ ๑๑ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

                        ๘. กรณี นายวิจิตร์ พานแสนชา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะหลาน เขตเลือกตั้งที่ ๑๑ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

                        ๙. กรณี นายอุเทน บุญเทศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย เขตเลือกตั้งที่ ๑๒ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

                       ๑๐. กรณี นายพล จันทร์ชุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

                       ๑๑. กรณี นายรุ่งเรือง โลสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า เขตเลือกตั้งที่ ๙ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

                       ๑๒. กรณี นายสามารถ อาจศึก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท เขตเลือกตั้งที่ ๑๗ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

                       ๑๓. กรณี นายสมบุญ สุลีสถิร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

                       วันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้

                       ๑. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เขตเลือกตั้งที่ ๑๓ อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ได้แก่ นางสัญญาภรณ์ ลานสมบัตร

                       ๒. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ นายพงษ์ศักดิ์ บุญสิน

                       ๓.  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระยา เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ นายชมพู สมบุรุษ

                       ๔. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ นายสายชล รุ่งสว่าง

                       ๕. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองนะ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ นายเอกกร ต้วนเจริญกูล

                       ๖. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเมืองฮาม เขตเลือกตั้งที่ ๖ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ นางเสงี่ยม สีหะวงษ์

                       ๗. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแค เขตเลือกตั้งที่ ๑๑ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ นายสุรัตน์ ติละบาล

                       ๘. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะหลาน เขตเลือกตั้งที่ ๑๑ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ นางสาวธนิก พานแสนชา

                      ๙. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย เขตเลือกตั้งที่ ๑๒ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ นายสงกรานต์ เนตรศิริ

                      ๑๐. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ นายจริน จันทร์ชุม

                      ๑๑. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า เขตเลือกตั้งที่ ๙ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นางศิริรัตน์ โลสันเทียะ

                      ๑๒. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท เขตเลือกตั้งที่ ๑๗ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นายเทียม อินทร์มณี

                      ๑๓. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ นายอภิศักดิ์ จรดล

                      ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

                      อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

                     ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน ๑๔๔๔

 

เข้าชมทั้งหมด 97 ครั้ง