การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการดำรงตนของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
โดย admin 25 เมษายน 2565
ขยายตัวอักษร :

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม วินัย และสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในสำนักมีส่วนร่วมให้เสนอแนะและให้ความคิดเห็นในการดำเนินงานและการบริหารงานภายในสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ในการประชุมประจำเดือน ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 

 

เข้าชมทั้งหมด 70 ครั้ง