รายงานการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 26 เมษายน 2565
ขยายตัวอักษร :

                   ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2565 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 105 ประกอบมาตรา 102 คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง นั้น

                   คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565เวลา 08.00 – 17.00  นาฬิกา วันรับสมัครระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น จำนวน 3 คน 

                  ทั้งนี้ ภายใน 7 วันนับแต่วันปิดรับสมัคร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง จะตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งหรือสถานที่ที่เห็นสมควร

                   สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี หรือบริการข้อมูลสายด่วน 1444

เข้าชมทั้งหมด 104 ครั้ง