ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 27 เมษายน 2565
ขยายตัวอักษร :

                     ด้วย นายสมาน ดือราแม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕

                    วันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ที่ได้รับเลือกตั้ง ได้แก่ นางอารี สุวรรณโพธิ์

                    ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

                    อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

                    ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน ๑๔๔๔

เข้าชมทั้งหมด 95 ครั้ง