ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 18 พฤษภาคม 2565
ขยายตัวอักษร :

                  ด้วย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

                   ๑. กรณี นายวันชาติ เนียมรักษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

                   ๒. กรณี นายยุทธนัย สุทธิวารี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ได้ลาออก เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕

                   ๓. กรณี นายณรงค์เวช เหิมขุนทด นายกเทศมนตรีตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕

                   ๔. กรณี ชัยยันต์ เพาะพืช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหมาะ เขตเลือกตั้งที่ ๔ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕

                   ๕. กรณี นายบุญธรรม กิริวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง เขตเลือกตั้งที่ ๑๒ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

                   ๖. กรณี นางมาลี คุณฑี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕

                    ๗. กรณี นายฉลาด ชุ่มชื่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕

                    ๘. กรณี นายธวัชชัย บุญประสพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง เขตเลือกตั้งที่ ๕ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕

                    ๙. กรณี นายภิญโญ สายนภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้ลาออก เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕

                   ๑๐. กรณี นายเซน ศรียงยศ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกจาน เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

                   ๑๑. กรณี นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ได้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

                   ๑๒. กรณี นายจำลอง รุ่งน้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหูกวาง เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

                   ๑๓. กรณี นายเศรษฐา ดวงพรม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแกดำ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ได้ลาออก เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

                   ๑๔. กรณี นายโกศล เข็มพิลา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕

                   วันนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้ 

                   ๑. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้แก่ นายสุทธิเดช ริมธีระกุล

                   ๒. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ได้แก่ นายชัยพัฒน์ มนต์ประสิทธิ์

                   ๓. นายกเทศมนตรีตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นางสาวสลักจิต กิมตระกูล

                   ๔. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหมาะ เขตเลือกตั้งที่ ๔ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ได้แก่ นางพรรณี เกื้อสกุล

                   ๕. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง เขตเลือกตั้งที่ ๑๒ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ นายวิชิต อุวรรณ์

                   ๖. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ สิบเอก ธวัช จูอินทร์

                   ๗. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ นายสาธิต ชุ่มชื่น

                   ๘. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง เขตเลือกตั้งที่ ๕ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ได้แก่ นายพงษธร ขวัญเกตุ

                   ๙. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้แก่ นางสาวกานดา ทรัพย์นา

                   ๑๐. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกจาน เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ นายกิตติชัย เพ็งแจ่ม

                   ๑๑. นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ได้แก่ นายประภาส โพธิตา

                   ๑๒. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหูกวาง เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ นางอนุลักษณ์ เสือถ่าย

                   ๑๓. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแกดำ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ นายเดือน พัฒเพ็ง

                   ๑๔. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ นายโกวิทย์ ศรีพารา

                   ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

                    อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

                    ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน ๑๔๔๔

เข้าชมทั้งหมด 147 ครั้ง