ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบล กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 19 พฤษภาคม 2565
ขยายตัวอักษร :

                    ด้วย นายคำพันธ์ อินทะชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสัง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโนนสัง ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสัง
กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

                    วันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสัง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู ที่ได้รับเลือกตั้ง ได้แก่ นายอำนาจ สรสิทธิ์

                    ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

                    อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

                    ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน ๑๔๔๔

เข้าชมทั้งหมด 59 ครั้ง