รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ะชุมร่วมกับคณะกรรมการธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา
โดย PR ECT 19 พฤษภาคม 2565
ขยายตัวอักษร :
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมผู้บริหารสำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง และผู้บริหารสำนักส่งเสริมความเป็นพลเมือง ประชุมร่วมกับคณะกรรมการธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา ในการจัดโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของวุฒิสภาในโอกาสวุฒิสภาครบรอบ 3 ปี เรื่อง "เหลียวหลัง แลหน้า วุมฺสภาเพื่ประชาชน : กลั่นรอง ตรวจสอบ ปฏิรูป" เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาในด้านการกลั่นกรองกฎหมาย การตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน และการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศต่อสาธารณชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมความเป็นพลเมือง ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เข้าชมทั้งหมด 22 ครั้ง