หนังสือสรุปผลงานเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปีที่ 24
โดย admin 09 มิถุนายน 2565
ขยายตัวอักษร :

ตลอดระยะเวลา 24 ปี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่เคยหยุดนิ่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย แม้ว่าจะต้องเผชิญกับสถานการณ์หรือภาวะวิกฤตนานับประการที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้ ทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การเปลี่ยนแปลงของรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ความขัดแย้งและความแตกต่างทางความคิดทางการเมือง ทำให้เกิดความสับสนความเคลือบแคลงใจมากขึ้น รวมไปถึงการโจมตีการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจากผู้เสียประโยชน์อันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยังคงยืนหยัดทำงานด้วยความสุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายให้สมกับที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นอย่างมาก

ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อความท้าทายต่าง ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความก้าวหน้าไม่หยุดนิ่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บนเส้นทางสู่ “องค์กรจัดการเลือกตั้งมืออาชีพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล”

 

เอกสารเพิ่มเติม

หนังสือสรุปผลงานเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปีที่ 24
หนังสือสรุปผลงานเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปีที่ 24 ดาวน์โหลด
เข้าชมทั้งหมด 653 ครั้ง