รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมหารือเพื่อวางแผนงานและแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดย PR ECT 29 มิถุนายน 2565
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายสิรวิชญ์ ง๊ะสมัน ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล และผู้บริหารของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ประชุมหารือเพื่อวางแผนงานและแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งติดตามความคืบหน้ารับฟังปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในประเด็นต่างๆ เพื่อพิจารณานำไปปรับปรุงแก้ไขและหาแนวทางร่วมกัน ณ ห้องประชุมรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เข้าชมทั้งหมด 42 ครั้ง