การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร ผ่านทางแอปพลิเคชัน Smart Vote
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 26 มีนาคม 2566
ขยายตัวอักษร :

     ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2566 เป็นวันลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร โดยการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าสามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชั่น Smart Vote ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่ต้องนําส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการลงทะเบียน ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้

     การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง

      1. เลือกเมนู “การเลือกตั้ง ส.ส.” เลือกเมนู “วิธีการลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง”

  2. เลือกเมนู “นอกเขตเลือกตั้ง”  เลือกเมนู “ลงทะเบียนออนไลน์”  เลือกเมนู “การลงทะเบียนใช้สิทธินอกเขต (dopa.go.th)”

  3. เข้าสู่ระบบ และกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน เลขประจําตัวประชาชน, ชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, หมายเลขหลังบัตรประจําตัวประชาชน, เลขรหัสประจําบ้าน (11 หลัก) จากนั้นกดตรวจสอบข้อมูล

  4. ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลชื่อ-นามสกุล จังหวัดที่มีสิทธิเลือกตั้ง ที่ปรากฏอยู่นั้นถูกต้องหรือไม่ จากนั้นเลือกจังหวัดที่ต้องการใช้สิทธิ และสถานที่ที่สะดวกไปใช้สิทธิ เมื่อเลือกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่มบันทึกข้อมูล

  5. กดยืนยันการลงทะเบียน

  6. เมื่อลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ระบบจะแสดงแบบตอบรับเป็นหลักฐานประกอบการลงทะเบียน ให้พิมพ์หรือบันทึกไฟล์เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง

     การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร

  1. เลือกเมนู “นอกราชอาณาจักร”  เลือกเมนู “ลงทะเบียนออนไลน์”  เลือกเมนู “ระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร”

  2. เข้าสู่ระบบ และกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน เลขประจําตัวประชาชน, เลขรหัสกำกับบัตร, ชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, หมายเลขหนังสือเดินทาง จากนั้นกดตรวจสอบข้อมูล

  3. เข้าสู่หน้าลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ระบบจะแสดงข้อมูลของผู้ลงทะเบียน  ระบุข้อมูลการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรให้เรียบร้อย

  4. กดที่ปุ่ม “ตกลง” ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการบันทึกข้อมูล กด “ใช่” เพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูลและจะเข้าส่หู น้าพิมพ์เอกสาร หรือ “ไม่” เพื่อปิดหน้าต่างการยืนยัน

  5. เข้าสู่หน้าพิมพ์เอกสาร สามารถกดปุ่ม “พิมพ์เอกสาร” เพื่อพิมพ์เอกสาร PDF คำขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง/ขอเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรและขอกลับมาใช้สิทธิเลือกตั้งในประเทศไทย

  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ect.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1444

เข้าชมทั้งหมด 7221 ครั้ง