การบริจาคภาษีแก่พรรคการเมือง
โดย พงศกร วังคำ 03 กุมภาพันธ์ 2560
ขยายตัวอักษร :

ขอเรียนเชิญประชาชนชาวไทยที่เป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย เมื่อคำนวณภาษีตามประมวลรัษฎากรตาม "แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี" (ภงด.90 หรือ ภงด.91) แล้วมีภาษีที่ต้องชำระสามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองได้โดยการแสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีที่ชำระให้พรรคการเมือง

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้แก่พรรคการเมือง เดินหน้าสู่การเป็นสถาบันทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วย 2 ขั้นตอนง่าย ๆ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 324) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการอุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2561 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 69 ดังนี้

1. ผู้ที่ชำระภาษีต้องแสดงเจตนาว่าจะอุดหนุนเงินภาษีที่ชำระให้พรรคการเมืองในแบบแสดง รายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ภงด.90 หรือ ภงด.91) ให้ชัดเจนเพียง 1 พรรคการเมือง ตามที่มีชื่ออยู่ในข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ในปีภาษีนั้น

2. การแสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีที่ชำระให้พรรคการเมือง ให้ระบุรหัสพรรคการเมือง (ตรวจสอบรหัสพรรคการเมืองในปีภาษี 2562 สามารถดูรหัสพรรคการเมืองได้ที่ www.ect.go.th และ www.rd.go.th และระบุจำนวนเงินภาษีที่ประสงค์จะอุดหนุนให้พรรคการเมือง โดยสามารถระบุวงเงินได้ไม่เกิน 500 บาท

เพียงดำเนินการครบตาม 2 ขั้นตอนข้างต้น ผู้ที่ชำระภาษีก็สามารถอุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองที่ท่านชื่นชอบได้ง่าย ๆ โดยกรมสรรพากรจะดำเนินการรวบรวมและจัดทำรายชื่อพรรคการเมืองที่ได้รับการอุดหนุนพร้อมยอดรวมเงินภาษีของแต่ละพรรคการเมือง ส่งให้นายทะเบียนพรรคการเมือง พร้อมกับโอนเงินดังกล่าวให้กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง เพื่อนำมาจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนประจำปีให้แก่พรรคการเมืองต่อไป

หมายเหตุ กรมสรรพากรได้มีการขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.90 หรือ ภงด.91) ปีภาษี 2562 ยื่นแบบได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

เข้าชมทั้งหมด 18552 ครั้ง