การบริจาคภาษีแก่พรรคการเมือง
โดย พงศกร วังคำ 03 กุมภาพันธ์ 2560
ขยายตัวอักษร :

ขอเรียนเชิญประชาชนชาวไทย "ผู้เสียภาษี" ที่เป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย เมื่อคำนวณภาษีตามประมวลรัษฎากรตาม "แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี" (ภงด.90 หรือ ภงด.91) แล้วมี "ภาษีที่ต้องชำระ" เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ผ่านการแสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีที่ชำระให้พรรคการเมือง

          เพื่อเติมเต็มเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน ร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้พรรคการเมือง เดินหน้าสู่การเป็น #สถาบันทางการเมือง ที่สำคัญในระบอบประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน ด้วย 2 ขั้นตอนง่ายๆ ตาม #ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 324) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการอุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2561 ประกอบ #พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ตามมาตรา 69 ดังนี้

1. "ผู้เสียภาษี" ต้องแสดงเจตนาว่าจะ "อุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง" ใน "แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี" (ภงด.90 หรือ ภงด.91) ให้ชัดเจน เพียง 1 พรรคการเมือง ตามที่มีชื่ออยู่ใน "ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ในปีภาษีนั้น"

2. การแสดงเจตนา "อุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง"  ให้ระบุ "รหัสรายชื่อพรรคการเมือง" (ตรวจสอบ “รหัสพรรคการเมือง” ในปีภาษี 2561 https://web.facebook.com/205981099944062/photos/a.209197969622375/405576863317817/?type=3&theater ) และ "ระบุจำนวนเงินภาษีที่ประสงค์จะอุดหนุน" โดยวงเงินไม่เกิน 500 บาท ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด โดยระบุรหัสพรรคการเมืองที่ประสงค์จะอุดหนุนเงินภาษีตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดไว้ของแต่ละปีภาษีนั้น

เพียง "ผู้เสียภาษี" ดำเนินการตาม 2 ขั้นตอน  #การบริจาคเงินภาษี ง่ายๆ เพื่อ "อุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง" เสร็จเรียบร้อย ทาง #กรมสรรพากร ก็จะจัดทำ #รายชื่อพรรคการเมืองที่ได้รับการอุดหนุน ส่งให้ #นายทะเบียนพรรคการเมือง พร้อมกับโอนเงินดังกล่าวให้ #กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง สำหรับโอนต่อให้ #พรรคการเมืองที่ได้รับการอุดหนุนเงินภาษี ใช้ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองต่อไป

เข้าชมทั้งหมด 16602 ครั้ง