การบริจาคภาษีแก่พรรคการเมือง
โดย พงศกร วังคำ 20 พฤศจิกายน 2561
ขยายตัวอักษร :

 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนผู้เสียภาษีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดา เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้แก่พรรคการเมืองที่ท่านชื่นชอบ ในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ภงด.90 หรือ ภงด.91) โดยแสดงเจตนาประสงค์อุดหนุนเงินภาษี พร้อมทั้งกรอกจำนวนเงินภาษีที่จะอุดหนุนได้ไม่เกิน 500 บาท และให้รหัสพรรคการเมืองที่ท่านต้องการอุดหนุนภาษี (ตรวจสอบรหัสพรรคการเมือง ปีภาษี 2563 ได้ที่ www.ect.go.th และ www.rd.go.th) โดยไม่ต้องจ่ายเงินภาษีเพิ่มแต่อย่างใเ และกรมสรรพากรจะดำเนินการรวบรวมและจัดทำรายชื่อพรรคการเมืองที่ได้รับการอุดหนุนพร้อมยอดรวมเงินภาษีของแต่ละพรรคการเมือง ส่งให้นายทะเบียนพรรคการเมือง พร้อมกับโอนเงินดังกล่าวให้กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเพื่อนำมาจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนประจำปีให้แก่พรรคการเมืองต่อไป

ทั้งนี้ ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (มีสัญชาติไทยและมีภาษีที่ต้องชำระ) สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2563 ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือยื่นแบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร (www.rd.go.th)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
โทร. 02 141 8436-39

เข้าชมทั้งหมด 22897 ครั้ง